Oświadczenie o prywatności

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez firmę UPSWING OPTIMIZE MARIUSZ KOŁODZIEJ z siedzibą ul. Hokejowa 20/13, 80-180 Gdańsk NIP: 5842623218 w dalszej części zwaną jako Administrator, w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstw Użytkowników.
Niniejsza polityka odnosi się do Usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej:  (dalej jako “Portal”). Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynach.

Pliki Cookie

Administrator wykorzystuje tak zwane pliki “cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników, zapisywania ich preferencji i dostosowywania do nich oferowanych Usług. Wyżej wymienione pliki służą także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, korzystanie z Usług nie zostanie uniemożliwione, jednak może być utrudniony dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora rejestrowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie i analizowanie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  UPSWING OPTIMIZE MARIUSZ KOŁODZIEJ z siedzibą ul. Hokejowa 20/13, 80-180 Gdańsk NIP: 5842623218 (Kontakt: +48 506-325-120, e-mail mk@upswingoptimize.com) w dalszej części zwany jako Administrator.

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, można skontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres: ul.Hokejowa 20/13, 80-180 Gdańsk lub drogą mailową na adres: mk@upswingoptimize.com .

RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług przez Administratora oraz dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

  • w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora,
  • w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
  • w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora,
  • w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
  • w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • w celu badania satysfakcji klienta.
  • w innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jesteś zainteresowany ofertą?