REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Mariusza Kołodzieja prowadzącego działalność jako UPSWING OPTIMIZE Mariusz Kołodziej z siedzibą w Gdańsku (ul. Hokejowa nr 20, lok. 13, 80-180 Gdańsk) który został wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i któremu nadano numer NIP 5842623218 oraz REGON 384837200.
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają zamówienie w Sklepie Internetowym.
 3. Kliencie Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kc.
 4. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem https://upswingoptimize.com/
 5. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć zorganizowany system zawierania umów na odległość stanowiący serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem https://upswingoptimize.com/, który umożliwia Klientom składanie zamówień na usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem tego serwisu i zgodnie z jego Regulaminem.
 6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego oraz świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 7. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży składane Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Usłudze Szkoleniowej – należy przez to rozumieć szkolenia prowadzone przez Sprzedawcę, których formę (szkolenia stacjonarne lub online) oraz zakres tematyczny (program kursu) każdorazowo określa oferta dostępna w Sklepie Internetowym.
 9. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę o wykonie Usługi Szkoleniowej zawieraną przez Klienta i Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa zawierana jest na odległość.
 10. Formularzu „Kup Teraz” – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym za pośrednictwem, którego Klient składa zamówienie u Sprzedawcy.
 11. Dniach – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 12. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 13. kc – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 14. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 15. Przelewy24 – należy przez to rozumieć PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym świadcząca usługę płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

§2 Sprzedawca

 1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Sprzedawcy jest m.in. prowadzenie szkoleń (85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).
 3. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia
  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
 4. Potwierdzenie poprawności danych Sprzedawcy można uzyskać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx).
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą środków komunikowania się na odległość:
  1. e-mail: mk@upswingoptimize.com
  1. telefon: +48 506 325 120 (w godzinach: od 9:00 do 17:00 w dni robocze)
  1. osoba kontaktowa: Mariusz Kołodziej
 6. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń, będzie korespondencja elektroniczna (e-mail).
 7. Koszty korzystania ze środków komunikowania się Klienta ze Sprzedawcą na odległość w celu zawarcia umowy odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora.
 8. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 95 1050 1764 1000 0097 2166 1743.

§3 Regulamin

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem i z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin wiąże wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować prawa i obowiązki Klientów Konsumentów oraz Klientów.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Klienta w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 6. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej.
 7. Do Umów Sprzedaży zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zamówienia przez Klienta.

§4 Wymogi techniczne

 1. Usługi w Sklepie Internetowym świadczone są 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
 2. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),
  1. dostęp do Internetu,
  1. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
  1. przeglądarka internetowa (Sprzedawca dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari)
  1. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.
 3. Klient korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 4. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).

§5 Sklep Internetowy

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta oznacza każde jego zapoznanie się ze treściami opublikowanymi na Stronie Internetowej przez Sprzedawcę.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem,
  1. zgodny z dobrymi obyczajami,
  1. zgodny z regulaminem,
  1. niezakłócający jego funkcjonowania,
  1. nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może w ramach Sklepu Internetowego organizować i prowadzić promocje, a ich warunki każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.
 4. Promocje prowadzone w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile ich regulamin lub oferta prezentowana w Sklepie Internetowym nie stanowią inaczej.
 5. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego przez Klienta nie wymaga założenia Konta.

§6 Usługa Szkoleniowa

 1. Eksponowanie Usługi Szkoleniowej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży wyłącznie przez Klienta. Oferta Sprzedawcy nie jest skierowana do Klienta Konsumenta.
 2. Usługa Szkoleniowa oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. jest świadczona przez Sprzedawcę,
  1. jej przedmiot stanowi autorskie opracowanie tematu szkolenia przez Sprzedawcę,
  1. jest wolna od wad prawnych.
 3. Ceny Usługi Szkoleniowej mogą różnić się w zależności od tego czy Usługa Szkoleniowa świadczona jest w formie stacjonarnej czy też online.
 4.  Ceny eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. podawane są w złotych polskich (PLN),
  1. nie zawierają podatku VAT (cena netto).

§7 Zamówienie

 1. Klient może zamówić Usługę Szkoleniową dostępną w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Formularza „Kup Teraz”.
 2. W celu skorzystania z Formularza „Kup Teraz” Klient powinien:
  1. wybrać rodzaj Usługi Szkoleniowej,
  1. użyć przycisku “Kup teraz”
  1. wypełnić „Formularz Zamówienia”
  1. użyć przycisku “Zapłać z Przelewy24”
 3. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza „złóż zamówienie” stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży określonych przez Klienta w tym formularzu.
 4. Przyjęcie płatności i jej obsługa następuje na warunkach i w sposób zgodny z regulaminem Przelewy24.

§8 Umowa Sprzedaży

 1. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą, jeżeli w odpowiedzi na ofertę Klienta Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, co stanowić będzie oświadczenie o przyjęciu oferty. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia generowane jest w sposób automatyczny.
 2. Umowa Sprzedaży nie będzie uznana za zawartą, jeżeli potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zostanie automatycznie dostarczone Klientowi Konsumentowi, do którego nie była skierowana oferta zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta Konsumenta o braku zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci mu wpłaconą przez niego cenę.
 3. Umowa Sprzedaży zawarta zostanie w języku polskim.
 4. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Sprzedaży będzie prawo polskie.
 5. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do jego realizacji.
 6. Klient może zapłacić Sprzedawcy cenę za pośrednictwem płatności elektronicznej (zgodnie z regulaminem Przelewy24).
 7. Klient zobowiązany jest uiścić cenę w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przystąpienie Sprzedawcy do wykonywania Umowy Sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. Brak zapłaty w terminie określonym w regulaminie oznacza odstąpienie Klienta od Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca dostarczy Klientowi fakturę VAT niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

§9 Dostawa

 1. Wykonanie Usługi Szkoleniowej odbywa się zgodnie z zamówieniem Klienta.
 2. Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu wykonania Usługi Szkoleniowej oraz uzgodnienia warunków techniczo-organizacyjnych koniecznych dla przeprowadzenia szkoleń w wybranej przez Klienta formie.
 3. Usługa Szkoleniowa w formie stacjonarnej „ALL IN” wykonywana jest w siedzibie Klienta lub innym miejscu na terenie Polski, które zostało wskazane Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Koszty stawiennictwa Sprzedawcy we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu obciążają Sprzedawcę.
 5. Koszty zapewnienia pomieszczenia, w którym wykonywana będzie Usługa Szkoleniowa oraz ewentualna obsługa cateringowa szkolenia obciążają Klienta. 
 6. Koszty niezbędne do skorzystania ze szkolenia online (dostęp do Internetu, komputer stacjonarny lub urządzenie mobilne) obciążają Klienta.

§10 Reklamacje

 1. Klient powinien zgłosić Sprzedawcy wady Usługi Szkoleniowej w sposób i w terminie określonym w art. 556 kc i dalsze.
 2. Spory pomiędzy Sprzedawcą i Klientem strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy (właściwość umowna).
 3. Klient może składać reklamacje:
  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Sprzedawcy,
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres mk@upswingoptimize.com.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Klienta,
  1. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji,
  1. zwięzłe określenie oczekiwań Klienta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę,
  1. inne informacje które Klient uzna za przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.
 5. Klient zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.
 6. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w następujących terminach:
  1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie,
  1. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 7 dni roboczych,
  1. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 14 dni roboczych,
  1. w każdym przypadku – do 30 dni.
 7. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca
  1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji,
  1. zwróci się do Klienta o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji.
 8. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Sprzedawca może:
  1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Klient lub świadczenie ekwiwalentne, na które Klient wyraził zgodę,
  1. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Klient wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości,
  1. nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części,
  1. wystąpić do Klienta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron.
 9. Rozstrzygając o zasadności reklamacji Sprzedawca przedstawia Klientowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części Sprzedawca poinformuje Klienta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
 11. Usuwając wadę Sprzedawca działa w sposób możliwie bezzwłoczny i nieuciążliwy dla Klienta.

§11 Dane osobowe

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Klienta nie będącego osobą fizyczną.
 2. Sprzedawca informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
  1. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie.
  1. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji umowy o Prowadzenie Konta oraz Umowy Sprzedaży.
  1. dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Klienta. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat.
  1. dane osobowe Klienta nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO.
  1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest art.6 ust.1 lit.b RODO.
  1. odbiorcami danych Klienta będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Sprzedawcy jako Administratora w celu obsługi płatności.
  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  1. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta przy jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Klienta jest brak możliwości zawarcia umowy.
 5. Sprzedawca informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.

Jesteś zainteresowany ofertą?